Rappgo

Miljö och kvalitet

Rappgo och miljö

På Rappgo strävar vi efter att hålla oss väl framme när det gäller miljöfrågor. Vi har sedan länge en väl genomtänkt miljöpolicy. Våra trägolv testas i olika sammanhang för att kunna uppfylla olika krav.

Bland annat finns ett sådant krav när det gäller formaldehyd i någon del av golvet. Rappgo uppfyller givetvis kraven enligt alla EU-normer, men har ytterligare testat golven för att även klara den Japanska marknaden.

Rappgos miljöpolicy

Rappgo AB ska tillverka golv som är sunda för människors hälsa i såväl inre som yttre miljö. Vi ska skapa förutsättningar för en så resurssnål tillverkning som möjligt, baserad på all tillgänglig kunskap och erfarenhet.
Vi ska ur miljöaspekt kritiskt granska de komponenter som används i tillverkningen och, där det krävs, förbättra dessa.
För att öka vårt totala kunnande inom miljövårdsområdet ska all personal hållas informerad om vad som sker ur såväl forsknings- och utvecklingssynpunkt som jordnära praktiskt handlande.
Rappgos verksamhet ska i alla delar, efter bästa kända teknik och förmåga, söka minimera eventuella skadliga miljöeffekter från verksamheten.
För att kunna genomföra och efterleva vår miljöpolicy ska vi sträva efter att samarbeta med de leverantörer som har miljöanpassade produkter och därigenom bidrar till Rappgo AB:s kvalitetsutveckling.

Vi samarbetar med leverantörer som har miljöanpassade produkter.

Stränga miljökrav i Japan

Rappgo har erhållit ett godkännande att få sälja trägolv på den japanska marknaden. Japan har mycket stränga miljökrav t.ex. avseende formaldehyd i någon del av trägolvet. Vårt godkännande heter MFN-1585.

Här kan du ladda ner våra japanska miljögodkännanden som pdf

Scroll to Top